Kontrollansvarig, KA

Vi arbetar som Kontrollansvariga KA i framför allt Uppsala, Västerås, Enköping men också i övriga Mälardalen.

En Kontrollansvarig måste finnas för alla byggen som kräver bygglov och ska fungera som länken mellan kommunen och byggherren. Den som är kontrollansvarig ska se till att samhällets minimikrav för en byggnad uppfylls.

Vi är utbildade och certifierade kontrollansvariga. Det innebär att vi kan hjälpa dig som Kontrollansvarig för alla typer av byggnationer över hela Sverige.Följande ingår i uppdraget som kontrollansvarig (enl PBL kap 10 § 11):

  • Biträda byggherren (den som låter uppföra en byggnad) med att upprätta förslag till kontrollplan.
  • Se till att kontrollplan följs.
  • Bevaka att gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs.
  • Vid avvikelser informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.
  • Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
  • Dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet.
  • Avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.Att vara Kontrollansvarig är ett viktigt uppdrag som vi gärna hjälper dig med. Ta kontakt med oss i så god tid som möjligt, helst redan i idéstadiet.

Tips!
Välj en Kontrollansvarig som har utbildning och kunskap om våtrum. Ett felbyggt badrum kan medföra att din villa-försäkring inte hjälper dig vid vattenskada.